ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
22 พ.ย. 2564
2 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และ ส.อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
53
22 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อบต.ท่าซอม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 ต.ค. 2564
4 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ดาวน์โหลดเอกสาร
23
07 ต.ค. 2564
5 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลท่าซอม ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ต.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.ท่าซอม เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ต.ค. 2564
7 ประกาศรับโอนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
9
01 ต.ค. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่ีมเติม ครั้งที่ 7 ของ อบต.ท่าซอม ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 ก.ย. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ท่าซอม เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 ส.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ท่าซอม เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าซอม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่สภาฯมีมติรับรองแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
23
18 ส.ค. 2564
11 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ท่าซอม เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ส.ค. 2564
12 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ท่าซอม เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 ส.ค. 2564
13 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไข ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
15 ก.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 4 บ้านพัทธสีมาในโรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามและหมู่ที่ 6 บ้านบางพูด ดาวน์โหลดเอกสาร
34
08 มิ.ย. 2564
15 ประกาศ อบต.ท่าซอม เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปี 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566) (ปรับปรุงครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
35
02 มิ.ย. 2564
16 ประกาศ อบต.ท่าซอม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 มิ.ย. 2564
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนต์ประปา จำนวน 5 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
18 พ.ค. 2564
18 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ท่าซอม เรื่องรายงานการประชุมสภา อบต.ท่าซอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ที่สภาฯมีมติรับรองแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
22
14 พ.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสภา อบต.ท่าซอม เรื่องกำหนดวันนัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
07 พ.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านเสือหึง - บ้านพรุรวบ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  ;|2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33